Privacyverklaring Bronz Totaalbouw

Bronz Totaalbouw B.V., gevestigd aan de Binnendelta 3a, 1261 WZ te Blaricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
T:    035 - 300 2030

A:   Binnendelta 3a, 1261 WZ  Blaricum

De heer R.A. de Waard is de Functionaris Gegevensbescherming van Bronz Totaalbouw en is te bereiken via info@bronztotaalbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bronz Totaalbouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Internetbrowser, besturingssysteem en apparaat type
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bronztotaalbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bronz Totaalbouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Om afgesproken bouwwerkzaamheden te kunnen verrichten
• Het afhandelen van uw betaling
• Bronz Totaalbouw analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Bronz Totaalbouw volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Bronz Totaalbouw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bronz Totaalbouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bronz Totaalbouw) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bronz Totaalbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Voor- en achternaam

7 jaar,

21 jaar of

40 jaar

Deze gegevens staan vermeld op offertes en/of betreft gegevens die aan Bronz Totaalbouw verstrekt zijn ten behoeve van offertes.

Indien een offerte is afgewezen of er is niet gereageerd, wordt de offerte en het dossier om tot die offerte te komen 7 jaar bewaard. Bronz Totaalbouw heeft de wettelijke verplichting haar verkoopadministratie 7 jaar te bewaren en ze heeft deze gegevens nodig om inzicht te behouden in wat Bronz Totaalbouw heeft geoffreerd, waarop die offertes zijn gebaseerd en welke offertes zijn afgewezen, aanvaard of dat er niet is gereageerd.

Indien een offerte door een klant is aanvaard wordt het gehele bouwdossier, inclusief alle correspondentie en contracten 21 jaar bewaard. Dit met het oog op de geldende aansprakelijkheidstermijn voor ernstige tekortkomingen aan de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan zoals uiteengezet in de Algemene Leveringsvoorwaarden van Bronz Totaalbouw.

Het enige dossierstuk dat daarna nog wordt bewaard is het proces verbaal van oplevering, om in geval van een dispuut aan te kunnen tonen dat sprake is van verjaring.

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

IP-adres

verschillend

Deze gegevens worden automatisch door de website van Bronz Totaalbouw verzameld. Zie voor uitgebreide informatie onze cookieverklaring.

Locatiegegevens

Internetbrowser, besturingssysteem en apparaat type

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Delen van persoonsgegevens met derden

Bronz Totaalbouw deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bronz Totaalbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bronz Totaalbouw gebruikt voor haar website verschillende soorten cookies. Een volledig overzicht van de cookies en een nadere toelichting waarvoor de betreffende cookies dienen kunt u vinden in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bronz Totaalbouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bronztotaalbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bronz Totaalbouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bronz Totaalbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bronztotaalbouw.nl.

Privacyverklaring van Bronz Totaalbouw - april 2020