Algemene Voorwaarden van Bronz Totaalbouw

Artikel 1 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Bronz Totaalbouw.

Bedrijf: een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Bronz Totaalbouw: het bouw- en projectontwikkelingsbedrijf Bronz Totaalbouw B.V., gevestigd aan de Binnendelta 3 a, 1261 WZ te Blaricum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77731239.

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Opdrachtgever: een Bedrijf of Consument die aan Bronz Totaalbouw opdracht geeft tot het uitvoeren van verbouwingen, onderhoud en/of afwerking van onroerende zaken, de nieuwbouw van een onroerende zaak, het leveren en monteren van keukens en badkamers, dan wel andere bouw gerelateerde werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

Partijen: Bronz Totaalbouw en Opdrachtgever gezamenlijk.

2. Definities die in enkelvoud zijn geschreven hebben dezelfde betekenis in het meervoud.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bronz Totaalbouw verstrekte offertes aan Consumenten en Bedrijven en op tussen Opdrachtgever en Bronz Totaalbouw gesloten overeenkomst tot het uitvoeren van verbouwingen, onderhoud en/of afwerking van onroerende zaken, de nieuwbouw van een onroerende zaak, het leveren en monteren van keukens en badkamers, dan wel andere bouw gerelateerde werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3 - Offerte

1. Tenzij in een offerte anders vermeld, zijn offertes van Bronz Totaalbouw geheel vrijblijvend.

2. Omdat de tarieven van materiaal en arbeid aan verandering onderhevig zijn, kan het zo zijn dat een offerte na verloop van tijd actualisatie behoeft. Indien een Consument of Bedrijf na verloop van tijd twijfelt of een offerte nog gestand gedaan kan worden, kan zij aan Bronz Totaalbouw om actualisatie van een offerte verzoeken.

3. De aangeboden tarieven in een offerte zijn alleen geldig bij een ongedeelde opdracht. Bij gunning van slechts een gedeelte van de opdracht kunnen andere tarieven van toepassing zijn en behoudt Bronz Totaalbouw zich het recht voor de opdracht niet te aanvaarden.

4. Offertes worden in beginsel elektronisch verstrekt.

5. De offerte en eventueel door Bronz Totaalbouw opgemaakte en/of door haar aan een Consument, Bedrijf of Opdrachtgever verstrekte tekeningen, ontwerpen, berekeningen en technische omschrijvingen, blijven eigendom van Bronz Totaalbouw. Zij mogen niet zonder toestemming van Bronz Totaalbouw aan derden ter hand worden gesteld, worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd. Indien een Consument of Bedrijf geen opdracht aan Bronz Totaalbouw verstrekt, dienen deze bescheiden binnen 7 (zeven) dagen te worden vernietigd, dan wel na een daartoe strekkend verzoek van Bronz Totaalbouw te worden geretourneerd.

Artikel 4 – Stelposten

1. Stelposten zijn in de offerte genoemde bedragen die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor werkzaamheden en/of materialen, die op de dag van aanvaarding van de offerte onvoldoende nauwkeurig konden worden vastgesteld.

2. Het in de offerte genoemde bedrag bij een stelpost is een indicatie van de uiteindelijke kosten voor de betreffende werkzaamheden en/of materialen. Uiteindelijk zullen de werkelijk gemaakte kosten, vermeerderd met een vergoeding van 20% in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Tijdens de uitvoering van het werk zal Bronz Totaalbouw nauw contact hebben met Opdrachtgever over de stelposten.

Artikel 5 - Aanvaarding van een offerte

1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bronz Totaalbouw voor het laten verrichten van werkzaamheden komt tot stand door aanvaarding van een offerte door  Opdrachtgever en bevestiging daarvan door Bronz Totaalbouw. Aanvaarding vindt plaats door een schriftelijk akkoord voor een offerte.

Artikel 6 - Verplichtingen van Bronz Totaalbouw

1. Bronz Totaalbouw is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de offerte uit te voeren.

2. Bronz Totaalbouw staat in voor de goede kwaliteit en voor de geschiktheid voor hun bestemming van de door hem geleverde bouwmaterialen.

3. Als het werk wordt uitgevoerd naar een door of namens Bronz Totaalbouw vervaardigd ontwerp, staat Bronz Totaalbouw in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp. Indien de Opdrachtgever een  ontwerp aanlevert aanvaardt Bronz Totaalbouw geen enkele aansprakelijkheid betreffende het ontwerp.

4. Tenzij in de offerte nadrukkelijk anders bepaald, vraagt Bronz Totaalbouw geen omgevingsvergunning(en) aan bij de gemeente. Het is voor rekening en risico van Opdrachtgever dat een omgevingsvergunning wordt verleend.

Alle heffingen en kosten vanuit overheidswege en andere instanties die met dergelijke aanvragen samenhangen komen voor rekening van Opdrachtgever.

5. Indien een gemeente bij de aanvraag van een omgevingsvergunning aanvullend onderzoek vereist, bijvoorbeeld in relatie tot milieu, bodemverontreiniging, sonderingen, niet gesprongen explosieven of archeologie zal Bronz Totaalbouw dit onderzoek voor rekening en risico van Opdrachtgever laten verrichten. De hiermee samenhangende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Voordat Bronz Totaalbouw een dergelijk aanvullend onderzoek laat verrichten stemt zij dit af met Opdrachtgever. Indien het aanvullende onderzoek een negatieve uitkomst heeft, is Bronz Totaalbouw hier nimmer voor aansprakelijk.

6. Voor zover de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Bronz Totaalbouw zich voor de aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Tenzij Opdrachtgever hiervoor expliciet een derde in de hand heeft genomen dan ontslaat dit Bronz Totaalbouw van deze verplichting en mag zij uitgaan van de informatie van de Opdrachtgever.

7. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor risico van Bronz Totaalbouw vanaf het moment waarop de werkzaamheden zijn aangevangen, tot het moment waarop het werk is opgeleverd of geacht kan worden te zijn opgeleverd.

8. Bronz Totaalbouw wordt geacht bekend te zijn met de voor het werk van belang zijnde overheidsvoorschriften en voorschriften van nutsbedrijven, voor zover deze op de dag van aanvaarding van de offerte gelden.

9. Bronz Totaalbouw kan onderdelen van het werk in onderaanneming laten uitvoeren, maar blijft voor die onderdelen verantwoordelijk.

10. Mocht Opdrachtgever rechtstreeks een derde opdracht geven dan is Bronz Totaalbouw nimmer aansprakelijk voor de door deze derde verrichte werkzaamheden dan wel voor schade die hierdoor ontstaat.

11.  Bronz Totaalbouw is verplicht tegen de risico’s, als beschreven in het lid 7 van dit artikel, voldoende verzekerd te zijn.

Artikel 7 - Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Bronz Totaalbouw tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning of het terrein waaraan het werk zal worden uitgevoerd. Als Bronz Totaalbouw voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is dat de woning of het terrein geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd, zorgt Opdrachtgever tijdig voor die ontruiming. Opdrachtgever dient ruimte ter beschikking te stellen aan Bronz Totaalbouw om voor de uitvoering van het werk benodigde bouwmaterialen op te slaan. Eventuele vertragingen die bij het niet nakomen van dit artikel ontstaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever zorgt er voor dat Bronz Totaalbouw tijdig kan beschikken over elektriciteit, gas en water op het werk. De kosten van elektriciteit, gas en water ten behoeve van de uitvoering van het werk zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit van de bouwmaterialen die zij ter beschikking stelt en is er derhalve zelf voor verantwoordelijk dat de benodigde materialen onbeschadigd, zonder productiefouten, compleet, op het juiste moment en op de juiste plaats worden geleverd. Eventuele meerkosten als gevolg van foutieve, incomplete, beschadigde of niet tijdige levering komen voor rekening van Opdrachtgever.

4. Als het werk wordt uitgevoerd naar een door of namens Opdrachtgever vervaardigd ontwerp, staat Opdrachtgever in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp, tenzij Bronz Totaalbouw die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk van de opdrachtgever heeft overgenomen. Mocht blijken dat in het ontwerp een fout zit dan is het aan Opdrachtgever om een nieuw ontwerp aan te leveren. Eventuele vertragingen die dat met zich meebrengt zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. Indien Opdrachtgever erop staat dat Bronz Totaalbouw bepaalde werkwijzen of bouwmaterialen toepast, dan wel aan Bronz Totaalbouw verzoekt bouwmaterialen bij een bepaalde leverancier te betrekken, terwijl Bronz Totaalbouw dit afraadt, draagt Opdrachtgever hiervoor zelf de volledige verantwoordelijkheid. Bronz Totaalbouw is in dat geval nooit aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 8 - Reclame-uitingen

1. Bronz Totaalbouw heeft het recht reclame op de locatie waar zij haar werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht te maken voor haar bedrijf.

Artikel 9 - Onvoorziene omstandigheden

1. Opdrachtgever draagt het risico van het door Bronz Totaalbouw aantreffen van een zaak die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering betekent, behoudens voor zover Bronz Totaalbouw redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn.

2. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk voordoen, doet Bronz Totaalbouw hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan Opdrachtgever en treden ze met elkaar in overleg.

3.  Aanzienlijke stijging van materiaalkosten, wijziging van CAO-voorwaarden in de bouw, en wijzigingen van relevante wet- en regelgeving zoals aanpassing van de tarieven voor omzetbelasting worden ook gezien als onvoorziene omstandigheden.

4. Indien Bronz Totaalbouw Opdrachtgever niet kan bereiken, onderbreekt zij het werk, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist. In dat laatste geval doet Bronz Totaalbouw wat zij passend acht.

5. Eventuele extra kosten die Bronz Totaalbouw moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van schade, zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

6. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan Opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

7. Bronz Totaalbouw is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt, doordat sprake is van onvoorziene omstandigheden.

Artikel 10 - Meer- en minderwerk

1. Alle werkzaamheden die Bronz Totaalbouw in opdracht van Opdrachtgever verricht, welke niet expliciet in de offerte zijn beschreven en Partijen zijn overeengekomen, betreffen verrekenbare meerwerken. Voorafgaand aan de uitvoering van meer- en minderwerken wordt dit mondeling of schriftelijk overeengekomen.

2. Het gemis aan een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Bronz Totaalbouw en de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op degene die aanspraak maakt op meer- en minderwerk.

3. Als bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Bronz Totaalbouw recht om Opdrachtgever een vergoeding in rekening te brengen die gelijk is aan 25% van het verschil van die totalen.

4. Indien Opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag Bronz Totaalbouw dit 100% vooraf in rekening brengen. Minderwerk zal door Bronz Totaalbouw worden verrekend bij de eindafrekening.

Artikel 11 - Prijs en betaling

1. De prijs die Opdrachtgever moet betalen kan na aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever en bevestiging daarvan door Bronz Totaalbouw, niet meer worden gewijzigd, behoudens verrekening wegens meer- en minderwerk, stelposten, onvoorziene omstandigheden zoals aanzienlijke stijging van materiaalkosten, wijziging van CAO- voorwaarden in de bouw, en wijzigingen van relevante wet- en regelgeving zoals aanpassing van de tarieven voor omzetbelasting.

2. Opdrachtgever heeft zich expliciet te houden aan het tussen Partijen overeengekomen betaalschema.

3. Bij het verschuldigd worden van een termijn stuurt Bronz Totaalbouw een factuur aan Opdrachtgever.

4. Na de oplevering stuurt Bronz Totaalbouw een factuur met gespecificeerde eindafrekening aan Opdrachtgever.

5. Bronz Totaalbouw hanteert te allen tijde een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

1. Bronz Totaalbouw behoudt zich de eigendom voor van alle door Bronz Totaalbouw aan Opdrachtgever geleverde materialen totdat het volledige overeengekomen offertebedrag is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes welke Opdrachtgever verschuldigd is wegens niet nakomen van zijn verplichtingen.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op Opdrachtgever is overgegaan.

3. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de Opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.

4. Indien Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is Bronz Totaalbouw gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen. Opdrachtgever verleent Bronz Totaalbouw op voorhand een onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor Opdrachtgever in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 13 - Oplevering

1. Het werk is opgeleverd wanneer Bronz Totaalbouw aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide Partijen ondertekend opleveringsrapport opgemaakt. Een tekortkoming die door Bronz Totaalbouw niet wordt erkend, wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.

2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. wanneer 8 (acht) werkdagen zijn verstreken nadat de Opdrachtgever van Bronz Totaalbouw de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is, tenzij Opdrachtgever binnen die periode het werk gemotiveerd afkeurt; of

b. wanneer de opdrachtgever het werk en/of het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan de ingebruikneming verbonden gevolg - oplevering - niet gerechtvaardigd is.

3. Als partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Bronz Totaalbouw na overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

4. Een door Bronz Totaalbouw genoemde oplevertermijn is slechts indicatief en kan niet als fatale termijn worden gezien, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5. Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever. Bronz Totaalbouw is ontslagen van de aansprakelijkheid voor tekortkomingen die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had kunnen en moeten ontdekken.

6. De bij oplevering geconstateerde en door Bronz Totaalbouw erkende tekortkomingen worden in goed overleg zo spoedig mogelijk hersteld.

Artikel 14 – Garantie en serviceperiode

1. Na de oplevering geldt een serviceperiode van twee maanden. Bronz Totaalbouw zal tekortkomingen die in de serviceperiode aan de dag treden zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen redelijke termijn herstellen, met uitzondering van die waarvan Bronz Totaalbouw aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan niet aan Bronz Totaalbouw is toe te rekenen.

2. Na de serviceperiode zoals beschreven in het eerste lid van dit artikel is Bronz Totaalbouw niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk tenzij:

a. binnen 5 jaren na de oplevering het werk of enig onderdeel daarvan een tekortkoming bevat die door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking onderkend had kunnen worden;

b. binnen 20 jaren na de oplevering van het werk of enig onderdeel een ernstige tekortkoming heeft. Een tekortkoming is slechts als ernstig aan te merken als die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het werk ongeschikt maakt voor zijn bestemming.

3. Bronz Totaalbouw is in ieder geval niet aansprakelijk voor tekortkomingen die veroorzaakt zijn door of vanwege:

• onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud aan de opgeleverde zaak;

• materiaalleveringen door Opdrachtgever;

  • onjuiste verstrekking van gegevens door Opdrachtgever;
  • verstrekking van een onjuist ontwerp door Opdrachtgever;

• verkeerd gebruik van de opleverde zaak door Opdrachtgever;

• andere zaken die in alle redelijkheid Bronz Totaalbouw niet verwijtbaar zijn.

4. Opdrachtgever zal van een tekortkoming conform lid 2 van dit artikel direct na de ontdekking mededeling aan Bronz Totaalbouw doen.

5. Indien en voor zover een Opdrachtgever nog niet aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan zij geen aanspraak maken op enige garantie. Bij het volledig uitblijven van betaling van (delen) van een door Bronz Totaalbouw aan Opdrachtgever verschuldigde factuur, vervalt alle recht op garantie.

Artikel 15 - In gebreke blijven van de

 Opdrachtgever tot betaling factuur

1. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim, nadat de betaaltermijn van de factuur is verstreken. Bronz Totaalbouw zendt na het verstrijken van de betaaltermijn een betalingsherinnering en geeft Opdrachtgever de gelegenheid binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog de factuur te voldoen.

2. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Bronz Totaalbouw gerechtigd rente in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bij Consumenten en de wettelijke handelsrente bij Bedrijven. Tevens is Bronz Totaalbouw gerechtigd de vordering uit handen te geven en alle daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Bovendien heeft Bronz Totaalbouw het recht haar werkzaamheden op te schorten. Deze opschorting staat er niet aan in de weg dat Bronz Totaalbouw vergoeding vordert van de schade en kosten die voortvloeien uit het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

3. Als tijdens het op grond van het vorige lid opschorten van de werkzaamheden schade aan het werk ontstaat, en/of schade het gevolg is van die opschorting, dan komt dit volledig voor rekening van Opdrachtgever en is Bronz Totaalbouw daarvoor nimmer aansprakelijk.

Artikel 16 - In gebreke blijven van Bronz Totaalbouw

1. Als Bronz Totaalbouw zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en dit niet het gevolg is van het ingebreke blijven van Opdrachtgever zoals beschreven in artikel 15, dan kan Opdrachtgever Bronz Totaalbouw aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten. Een dergelijke aanmaning dient schriftelijk plaats te vinden.

2. Opdrachtgever is bevoegd het werk door derden te laten uitvoeren of voortzetten, als Bronz Totaalbouw na verloop van 30 (dertig) werkdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft.

3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de kosten die voor Bronz Totaalbouw voortvloeien uit de toepassing van de vorige leden binnen redelijke grenzen blijven en nooit meer dan 115 % van het oorspronkelijk offertebedrag bedragen.

Artikel 17 - Opschorting van de betaling

1. Indien het werk niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen in de aanvaarde offerte, dan wel Bronz Totaalbouw gemaakte schriftelijk afspraken aantoonbaar niet nakomt, heeft Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten indien aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten is voldaan en het op te schorten bedrag in redelijke verhouding staat tot de geconstateerde tekortkoming. Opdrachtgever dient terstond schriftelijk aan Bronz Totaalbouw te melden op welke grond een dergelijke opschorting berust.

2. Indien in een later stadium blijkt dat de opschorting door Opdrachtgever niet terecht was, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Bronz Totaalbouw geleden schade.

Artikel 18 - Stillegging van het werk

1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk stil te leggen.

2. Op initiatief van Opdrachtgever regelen Partijen de gevolgen van de stillegging.

3. Als niet anders wordt afgesproken, geldt het volgende:

• de kosten van voorzieningen die Bronz Totaalbouw ten gevolge van de stillegging moet treffen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever en worden aan Bronz Totaalbouw  vergoed;

• Opdrachtgever vergoedt de schade die Bronz Totaalbouw ten gevolge van de stillegging lijdt volledig;

• duurt de stillegging langer dan 14 (veertien) dagen, dan heeft Bronz Totaalbouw recht op betaling van het uitgevoerde werk;

  • Bronz Totaalbouw is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door de stillegging;

• duurt de stillegging van het werk langer dan 1 maand, dan is Bronz Totaalbouw bevoegd het werk in onvoltooide staat op te leveren. In dat geval wordt door Partijen door middel van een gezamenlijke opneming de omvang en de toestand van het uitgevoerde werk vastgelegd en wordt afgerekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.

Artikel 19 - Tussentijdse opzegging

1. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Tenzij het bepaalde in artikel 16 van toepassing is, heeft Bronz Totaalbouw recht op het volledige offertebedrag, vermeerderd met de kosten tot behoud van het werk en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Eventuele in offertes benoemde kortingen komen in een dergelijk geval te vervallen.

2. In geval van een dergelijke opzegging zullen Partijen afspraken maken over werkzaamheden die reeds zijn ingepland.

3. Materialen die reeds zijn ingekocht en die niet meer door Bronz Totaalbouw kunnen worden geannuleerd dient Opdrachtgever af te nemen en te betalen.

4. Bronz Totaalbouw zendt aan Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening, welke Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen zal betalen.

5. Zowel Opdrachtgever als Bronz Totaalbouw zijn bevoegd de overeenkomt tussentijds en met onmiddellijke ingang op te zeggen, dan wel het werk stil te leggen in het geval:

• de wederpartij in staat van faillissement geraakt;

• de wederpartij surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt;

• voor de wederpartij ondercuratelestelling wordt aangevraagd;

• enig beslag op zaken en/of vorderingen van één der partijen wordt gelegd;

• van overlijden van de opdrachtgever;

• van liquidatie of ontbinding van het bedrijf van Bronz Totaalbouw.

Ook bij opzegging om één van deze gronden vindt verrekening plaats overeenkomstig het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel.

Artikel 20 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van werkzaamheden door Bronz Totaalbouw leidt tot aansprakelijkheid van Bronz Totaalbouw jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Bronz Totaalbouw in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Bronz Totaalbouw. De aansprakelijkheid is in ieder geval in alle gevallen beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

2. Bronz Totaalbouw is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Bronz Totaalbouw aansprakelijk is (gebleken), dan dient Bronz Totaalbouw in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen,.

4. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken en of gegevens afkomstig van Opdrachtgever, dan komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Bronz Totaalbouw zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten.

5. Bronz Totaalbouw is niet aansprakelijk voor het vroegtijdig voor oplevering in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever. In dat geval vervalt iedere aansprakelijkheid.

6. Bronz Totaalbouw is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever

afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Bronz Totaalbouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 21 - Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo volledig en duidelijk mogelijk worden omschreven en direct nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt schriftelijk worden ingediend bij Bronz Totaalbouw. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

2. Als Opdrachtgever Bronz Totaalbouw van een klacht op de hoogte stelt, is Bronz Totaalbouw verplicht om zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mede te delen hoe hij de klacht in behandeling zal nemen.

Algemene Voorwaarden van Bronz Totaalbouw, augustus 2022